กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวม่านทอง เจตเขตกิจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 055-856343

นางสาวนิตยา สมหารวงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1