กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวหม้านฟ้า วงศ์ทองใบใหญ่
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 055-856343

นายมณตรี สิงห์วี
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 055-856343

นายครรชิต กอเฮง
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 055-856343
อีเมล์ : aortkme@hotmail.com

นางนาฏชนก สิงห์วี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 055-856343
อีเมล์ : natsu_jang13@hotmail.com

นายรัชพล บุตรเล็ก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววรินดา ลอสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1