กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุรรัตน์ บุญประสิทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 055-856343
อีเมล์ : suraratb@gmail.com

นางวรวีร์ มรกฎ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 055-856343

นางสาวจิรัชยา สุริยะแก่นทราย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 055-856343