ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑  สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๒ เริ่มจากโรงเรียนลานกระบือวิทยา  โดยกลุ่มผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานต่าง ๆ  และประชาชนชาวบ้านประชาสุขสันต์ ได้จัดตั้งหน่วยการเรียนขึ้นที่ตำบลประชาสุขสันต์ เพื่อเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งกรมสามัญศึกษาปัจจุบันคือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดการเรียน การสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๓๑ โดยมีนายอำนวย   อภิชาตตรากูล ทำหน้าที่หัวหน้าสาขา เปิดรับนักเรียนแบบสหศึกษา  ดังนี้

              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒ ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน ๘๒ คน มีคณะครู-อาจารย์ จากโรงเรียนลานกระบือวิทยา  จำนวน ๘  คน มาปฏิบัติหน้าที่สอนนักเรียนแบบหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันตามรายวิชาที่ได้เปิดสอนโดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านประชาสุขสันต์  ต่อมากรมสามัญศึกษา(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนตำบลประชาสุขสันต์  จัดหาที่ดินสำหรับจัดตั้งโรงเรียนขึ้น  โดยการนำของนายทองม้วน  มาตรนอก,นายคำไพร  โคตรตาแสงและนายพรม เวชพันธ์ และผู้บริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินจำนวน ๒ ราย คือ

              ๑. นายแพทย์ปรีชา  มุสิกุล            จำนวน  ๕๐,๐๐๐.- บาท

              ๒. นายระบุ           ชาญสุข          จำนวน  ๕๐,๐๐๐.- บาท

              และได้รับอนุมัติจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนขึ้น เมื่อวันที่ ๑๐  มีนาคม ๒๕๓๒  โดยมี นายสมพล ตันติสันติสม  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนลานกระบือวิทยา ทำหน้าที่รักษาการครูใหญ่โรงเรียนประชาสุขสันต์พิทยา ต่อมานับเป็นพระมหากรุณาอันล้นพ้นที่ชาวบ้านประชาสุขสันต์และทุกคนในจังหวัดกำแพงเพชร ต่างซาบซึ้งยิ่งนัก  ด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารที่ได้ทรงสนพระทัยในการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ให้แก่เยาวชนที่ห่างไกล และทรงเชื่อว่าการศึกษาระดับนี้จะมีส่วนให้เยาวชนเป็นผู้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น รู้จักทำงานเป็นกลุ่ม สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างดี และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตได้อย่างแท้จริง ดังนั้น จึงมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมให้การมัธยมศึกษาได้มีคุณภาพกว้างขวางยิ่งขึ้น  จึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนก่อสร้างโรงเรียน

              ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว กรมสามัญศึกษา (สพฐ.ในปัจจุบัน) จึงได้มีการดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริ โดยน้อมเกล้าฯถวายโรงเรียนประชาสุขสันต์พิทยา เข้าเป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนประชาสุขสันต์พิทยา เป็น “โรงเรียนมัธยมจุฑาวัชร” เมื่อวันที่ ๑๐  กรกฎาคม ๒๕๓๒ ในการนี้ กรมสามัญศึกษามีคำสั่ง นายเฉลยลาภ  ศิริเจริญ  เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก

              โดยในวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน และในวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๕ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนพร้อมนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนามาภิไธย ย่อ ม.ว.ก. อัญเชิญขึ้นประดับ ณ อาคารเรียนเพื่อเป็นอนุสรณ์ต่อไป

              โรงเรียนได้มีการพัฒนาทั้งในด้านอาคารสถานที่ บุคลากร  และการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  เพื่อสนองต่อนักเรียนและผู้ปกครองในชุมชนเป็นอย่างดี  

              ดังนั้นในปีการศึกษา ๒๕๓๖ จึงได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา  ให้เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   และในวันที่ ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๔๐ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนมัธยมจุฑาวัชร เป็น “โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร”  โดยมี นายประวัติการณ์ ศรีสุนทรไท   ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

              โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร ได้พัฒนาด้านอาคาร สถานที่ บุคลากร และนักเรียนจนทำให้มีปริมาณงาน  คุณภาพงาน  ตลอดจนการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอน   ด้านการกีฬาและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนในชุมชน  และหน่วยงานอื่นๆจนได้รับการยกฐานะโรงเรียนสูงขึ้นในตำแหน่งระดับผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมี นายประวัติการณ์     ศรีสุนทรไท  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ ๓๑  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

              นายเก็บ  ศรีสง่า  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร เป็นผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๔ – ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕

              นายซันฟา  ธโนปจัย ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร เป็นผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑๓  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖

              นายประพนธ์  หลีสิน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร เป็นผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖  - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

              นายอาคม  ศกุนรักษ์  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร เป็นผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๑  - ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๕๕

              ปัจจุบันได้มี นายทวินทร์  อุดมสุข ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร เป็นผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน