กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสมชาย เอี่ยมละมัย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวขนิษฐา บุญไทย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3