กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกนกอร กันไชย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 055-856343
อีเมล์ : Kanokon78@gmail.com

นายอนุรักษ์ เขื่อนแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0631236502
อีเมล์ : halopy1@gmail.com