กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายนันทกร ใหม่รุ่งโรจน์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายศักดิ์สิทธิ์ สระเกษี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2