พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษาโดยสอดแทรกคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

2. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

3. ส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

5. สร้างเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

 

เป้าประสงค์

โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถทางด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะและเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข