บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวยุวดา รัตนา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร : 055-856343
อีเมล์ : Pawr9229@hotmail.co.th

นายเสกสรร รุ่งศรี
ช่างปูนชั้น 4

นายสมพร เวชพันธ์
ช่างปูนชั้น 4